Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY - IV EDYCJA

Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2

Projekt skierowany jest do 110 zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby: długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami). Podczas rekrutacji – preferowane będą kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskim statusie materialnym, zamieszkałe poza Iławą/Ostródą.
Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:
1.Indywidualny coaching, w formie doradztwa zawodowego, polegający na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,
2.Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,
3.Kursy: j. angielskiego (TOEIC) lub informatyczny (ECDL) zakończone międzynarodowym egzaminem (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),
4.Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji
5.Indywidualne pośrednictwo pracy.
Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i kurs zawodowy lub staż. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.
Projekt realizowany w okresie I’2020-VII’2021, w ramach 2 naborów (po 55 uczestników w naborze) - I nabór: I-X’2020, II nabór: IX’2020-VI’2021.
Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia na poziomie minimum 45% i kwalifikacji na poziomie minimum 50% ogółu uczestników.
 

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0035/19:
„Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – IV edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Wartość projektu ogółem: 1.747.540,80 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.747.540,80 zł
Dofinansowanie projektu: 1.660.163,76 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - bezrobotny BAEL

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - bierny zawodowo

 

II NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - II NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - II NABÓR

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - IŁAWA - II NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING - IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - IŁAWA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI DO 1 KV - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI DO 1 KV - II - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FRYZJER - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KROJCZY ODZIEŻY - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KUCHARZ - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - MAKIJAŻ PERMANENTNY - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KADRY I PŁACE - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI DO kV - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI DO 1 KV - IŁAWA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KROJCZY ODZIEŻY - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FRYZJER - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WIZAŻ I MAKIJAŻ PERMANENTNY - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA (R0ZSZERZONA) I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA (R0ZSZERZONA) II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KUCHARZ - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM III - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM IV - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM V - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM VI - IŁAWA    

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA III - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA IV - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KADRY I PŁACE (KURS ROZSZERZONY) I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KADRY I PŁACE (KURS ROZSZERZONY) II - IŁAWA

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - II NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM POCZĄTKUJĄCY A - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - OSTRÓDA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI - MANICURE - PEDICURE - STYLIZACJA RZĘS - HENNA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - DOZÓR I OCHRONA - PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA MIENIA I TERENU - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - POMOC KUCHENNA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - SPAWACZ - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA - II

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z  FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA - V

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - V

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - VI

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA - VII

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWACZ - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - POMOC KUCHENNA - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI - MANICURE - PEDICURE - STYLIZACJA RZĘS - HENNA - OSTRÓDA - I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - kOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI - MANICURE - PEDICURE - STYLIZACJA RZĘS - HENNA - OSTRÓDA - II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - kOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI - MANICURE - PEDICURE - STYLIZACJA RZĘS - HENNA - OSTRÓDA - III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - kOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI - MANICURE - PEDICURE - STYLIZACJA RZĘS - HENNA - OSTRÓDA - IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C + E - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT. C, C + E - OSTRÓDA - II

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 23.12.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 08.01.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 13.01.2021r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - IŁAWA - I NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁÓW ECDL - IŁAWA

INDYWIDUALNY COACHING - IŁAWA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - IŁAWA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - IŁAWA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL - IŁAWA - GRUPA I

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL - IŁAWA - GRUPA II

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C,C+E,KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - IŁAWA I

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT.C,C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - IŁAWA II

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. D, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU OSÓB - IŁAWA III

KURS ZAWODOWY - SPAWACZ - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - POMOC KUCHENNA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - ZABAWY INTEGRACYJNE I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - AUTOCAD - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA J.S. GR. I - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA K.R. GR. II - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA K.L.  GR. III - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - IŁAWA

KURS ZAWODOWY - FRYZJER IŁAWA

KURS ZAWODOWY - WÓZKI WIDŁOWE - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ZABAWY INTEGRACYJNE I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWACZ I - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWACZ II - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SPAWACZ III - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC - IŁAWA V

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - ILAWA I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM - IŁAWA IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA DO 3 ROKU ŻYCIA - IŁAWA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - POMOC KUCHENNA - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - AUTOCAD - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FRYZJER - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH - IŁAWA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT.C, C+E - IŁAWA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT.C, C+E - IŁAWA

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA - I NABÓR

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU WYBORU MODUŁOW ECDL - OSTRÓDA

INDYWIDUALNY COACHING - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A1 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY A2 - OSTRÓDA

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1 - OSTRÓDA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW ECDL - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA I

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA II

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEWOZU RZECZY - OSTRÓDA III

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA 

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - EVENT MANAGER ŚLUBNY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK GASTRONOMII - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - OPIEKUN PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY - OSTRÓDA

KURS ZAWODOWY - STYLIZACJA POZIOM ZAAWANSOWANY - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA IV 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA V

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA VI

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA VII

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA VIII

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI ORAZ KADR I PŁAC - OSTRÓDA IX

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA I 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSLUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SPRZEDAŻOWYCH I KAS FISKALNYCH - OSTRÓDA IV

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA - OSTRÓDA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I OBSŁUGĄ PROGRAMU AUTOCAD I STOPNIA II - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STYLISTKA - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUN PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY - OSTRÓDA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - EVENT MANAGER ŚLUBNY - OSTRÓDA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRACOWNIK GASTRONOMII - OSTRÓDA 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA I

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA II

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE _ MAGAZYNIER Z FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA III

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA IV 

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH ( IIWJO) I FAKTUROWANIEM - OSTRÓDA V

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - OPIEKUNKA DZIECIĘCA POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA - OSTRÓDA

STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KIEROWCA KAT.C, C+E - OSTRÓDA I

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 12.02.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 13.02.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 13.02.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 13.02.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 04.03.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 04.03.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 17.03.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 07.04.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 17.04.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 01.07.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/RPO/10.2 IV edycja/2020

Data publikacji 17.07.2020r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja o wyborze oferty