Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY - III EDYCJA

Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2

Celem projektu jest nabycie w okresie od IX’2017 do VIII’2018 przez minimum 54 mieszkańców (33 kobiety) powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku powyżej 29 roku życia (bezrobotni, bierni zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni) kompetencji kluczowych do poruszania się po rynku pracy i zawodowych w wybranej profesji oraz przez 33 z nich kwalifikacji językowych lub informatycznych. Odbędzie się to na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestników i zindywidualizowanego wsparcia, które zawarte zostaną w formie danych wejściowych (stopień oddalenia od rynku pracy, inicjatywność i motywacja do poszukiwania pracy, predyspozycje i wybór zawodu, motywacja do podnoszenia kompetencji) w opracowanym wspólnie z każdym uczestnikiem Indywidualnym Planie Działania (IPD). Wskazane w celu kompetencje kluczowe do poruszania się po rynku pracy uczestnicy nabędą podczas indywidualnego coachingu i indywidualnego pośrednictwa pracy, zawodowe zaś za sprawą kursów zawodowych w wybranej wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem profesji, a po ich ukończeniu za sprawą staży w przedsiębiorstwach. Wybór ścieżki zawodowej zdecyduje, którym uczestnikom w aktywności na rynku pracy i zdobyciu zatrudnienia pomocne okażą się kursy i kwalifikacje językowe (j.angielski – certyfikat TOEIC) lub informatyczne (certyfikat – ECDL) i ci objęci zostaną tą formą wsparcia. Na podstawie opinii zawartych w ocenach prowadzących poszczególne formy wsparcia i dokumentów potwierdzających ich ukończenie coach wspólnie z każdym uczestnikiem przez cały okres udzielanego wsparcia, na podstawie danych wejściowych w IPD, mierzyć będzie postęp w osiąganiu celu projektu, który ostatecznie ma doprowadzić do założonej we wskaźnikach rezultatu aktywności zawodowej uczestników po opuszczeniu projektu i zdobycia przez minimum 24 z nich zatrudnienia.


Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0093/17:
„Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy - III Edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Dofinansowanie projektu: 946.138,72 PLN

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT IŁAWSKI

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - POWIAT OSTRÓDZKI

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

 

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wyborze oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 22.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 23.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/RPO/10.2 III edycja/2017

Data publikacji 23.11.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty